توجه: زمان ثبت نام وام زیارت از 1 تا 25 هر ماه می باشد.

ثبت نام این ماه پایان پذیرفته است. لطفا جهت ثبت نام در ماه بعدی از تاریخ 1 ماه بعدی به همین سامانه مراجعه کنید
بازگشت به صفحه اصلی